Arrangeren van vreemd vermogen Arrangeren van vreemd vermogen.
Verhouding Eigen Vermogen VreemdvermogenVermogen vastgelegd voor een termijn langer dan een jaar noemen we de vaste activa. Ook deze afschrijvingen moeten we zien als een opbrengst ten behoeve van de waarde vermindering van de vaste activa. Ook is het onzeker of naast de te verrichten betalingen waarvan de schulden onder het vreemd vermogen op korte termijn zijn geboekt, niet nog andere uitgaande geldstromen zullen moeten plaatsvinden op korte termijn. Het verschil met de functie van de balans is daarmee duidelijk.

Het geheel aan vlottende activa valt onder de materiele activa. De actiefzijde bevat de zogenaamde kapitaalgoederen. Voor een verdere analyse van de activa wordt, door middel van de tussen haakjes geplaatste cijfers, verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde overzichten vanaf blz. Van deze subsidies wordt ieder jaar een gedeelte ten gunste van het resultaat geboekt en volgt daarmee de levensduur van de investering. Hierdoor we ook een goed onderbouwde beslissing nemen omtrent onze investeringen in een bepaalde onderneming. Gebruikelijke waarden die zijn berekend uit gepubliceerde jaarverslagen zijn 1,5 tot 2,5. Deze veronderstelling knelt waarschijn-lijk het meest bij de voorraden, omdat deze nog moeten worden afgezet, waardoor ze onderhevig zijn aan marktrisico. Hiervoor is echter de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist. We zullen hierna de diverse vormen de revue laten passeren. Analyse van de jaarrekening van een enkele onderneming is een statisch gebeuren.