Belangrijkste suppletore mutaties sinds ontwerpbegroting x € 1 mln.
Deze toelichting van de cijfers zou ook in de begroting moeten komen. We beschouwen het antwoord als een toezegging en nemen dit op in de actiepuntenlijst. Stand ontwerpbegroting betreft in deze tabel het saldo van de programma-uitgaven en -ontvangsten vermeerderd met het saldo van de overige apparaatsuitgaven en -ontvangsten. Op de overige onderdelen van de rentelasten worden slechts geringe mutaties verwacht van in totaal € 3 mln. Jawel, maar vooral in tijden van economische tegenslagen kan een slechte cashflowbegroting levensbedreigend zijn voor uw bedrijf. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Voor de rest van de middelen voor niet nader bestemde projecten in de begroting 2007 een duidelijke bestemming wordt aangegeven, zodat nut en noodzaak van deze projecten duidelijk is. De oorzaak hiervan is een lagere stand van het rentedragend vermogen gedurende het jaar dan bij Voorjaarsnota geraamd. Belangrijkste suppletore mutaties sinds ontwerpbegroting x € 1 mln. Genoemde afwijkingen hebben geen structureel karakter. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout. De financiële positie van de Openbare Rechtspersoon.

Zo kunt u gaan investeren, terwijl het bedrijf dit totaal niet kan opbrengen. De in de jaarrekening opgenomen financiële informatie is getrouw weergegeven. Kan de regering een nadere specificatie geven van de f 262,2 mln. Al uw bankzaken en verzekeringen in een keer goed geregeld. De stand van deze voorziening is derhalve gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

Nederlandse staatsleningen op de secundaire markt weergeeft. Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties x € 1 mln. Die maatregelen hebben kennelijk niet het gewenste effect gehad. Het optimaliseren van het kasbeheer van het rijk en van de instellingen die aan de schatkist zijn gelieerd. Ten slotte zullen de overige rentelasten waaronder bijvoorbeeld de rente over inbelaggenomen fondsen circa € 5 mln.