Bij voorkeur dient sprake te zijn van co-financiering van een project.
Financiering JeugdzorgDe zorgaanbieder of het bureau jeugdzorg wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De in het eerste en tweede lid bedoelde subsidie wordt bepaald op basis van door Gedeputeerde Staten vastgestelde tarieven. Op elkaar afstemmen van alle soorten hulp binnen de jeugdzorg en geschakeld aan de jeugdzorg. Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor experimenten zijn de artikelen 18,19, 20 en 21 van toepassing. Bij voorkeur dient sprake te zijn van co-financiering van een project. Voor de uitvoering van de bepaling in artikel 3, eerste en tweede lid, kunnen Gedeputeerde Staten jaarlijks een subsidieplafond vaststellen. Gedeputeerde Staten kunnen gegevens vragen over de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, in aanvulling op de gegevens die zijn opgenomen in het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg. Bij de toekenning van subsidies als bedoeld in dit artikel wordt het eigen vermogen van de zorgaanbieder of het bureau jeugdzorg in aanmerking genomen.

Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 voordoet, stelt de zorgaanbieder of het bureau jeugdzorg Gedeputeerde Staten hiervan onverwijld in kennis. Iets minder dan 8 ton hiervan wordt door de provincie zelf gefinancierd. Gedeputeerde Staten kunnen aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid subsidie verlenen voor de uitvoering van een steunfunctie voor de zorgaanbieders of het bureau jeugdzorg. Gedeputeerde Staten kunnen vrijstelling of ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid. Een aanvraag voor een subsidie, als bedoeld in lid 1, dient schriftelijk door de zorgaanbieder of het bureau jeugdzorg bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend. De goedkeuring als bedoeld in artikel 4 71, lid 1 onder c en d Awb, dient door de subsidieontvanger bij Gedeputeerde Staten te worden aangevraagd, onder overlegging van een plan van her huisvesting en een gespecificeerde kostenbegroting. In deze verordening hebben de gebruikte begrippen steeds dezelfde betekenis als in de Wet op de Jeugdzorg, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zulks niet het geval is. De ambities voor de jeugdzorg staan in ‘Het beleidsplan Jong Amsterdam’.

De zorgaanbieder en het bureau jeugdzorg dienen uiterlijk op 1 mei van het jaar, volgend op het jaar waarover subsidie is verleend, bij Gedeputeerde Staten een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. Het boekjaar van de subsidieontvanger is gelijk aan het kalenderjaar. Bij de goedkeuring als bedoeld in lid 1 wordt het eigen vermogen van de subsidieontvanger in aanmerking genomen. Hiervan was ruim 9 miljoen bestemd voor de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering. De aanvraag van deze subsidie kan gedurende het hele jaar bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. De subsidieontvanger wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen voorts afwijken van het in het vijfde lid bepaalde, wanneer zij dit noodzakelijk achten.

Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen beslissen af te zien van lagere vaststelling. Alsdan is artikel 17 van overeenkomstige toepassing. Gedeputeerde Staten kunnen aan de beschikking tot subsidieverlening voorschriften verbinden. Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van het in het vierde lid bepaalde, wanneer zij dit noodzakelijk achten. Gedeputeerde Staten stellen uiterlijk 13 weken na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 18 de subsidie vast.

Gedeputeerde Staten kunnen voor de planontwikkeling en uitvoering nadere regels stellen. De subsidieontvanger die eigenaar is van huisvesting is gerechtigd tot het vormen van een reserve ter bekostiging van onderhoud van die huisvesting. Gedeputeerde Staten kunnen voor deze aanvraag vormvoorschriften vaststellen. In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten, met inachtneming van titel 4. Een subsidie wordt voor maximaal twee jaar verleend. Afschrijvingskosten van niet in dit artikel genoemde investeringen behoren niet tot de vaste kosten.

Extra middelen komen beschikbaar van de rijksoverheid. Gedeputeerde Staten stellen de subsidie vast op ten hoogste het maximaal verleende bedrag. Op de verleende subsidie kan een voorschot worden betaald conform het gestelde in artikel 23. Jongeren zijn niet altijd in een van deze hokjes te plaatsen. Voor de uitvoering van de bepaling in artikel 2, eerste lid, kunnen Gedeputeerde Staten jaarlijks een subsidieplafond vaststellen. Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat van de in het derde lid genoemde termijn wordt afgeweken. Gedeputeerde Staten stellen op basis van de ingediende verantwoordingen als bedoeld in artikel 18, tweede lid, vast of aan de voorschriften van de verlening van de subsidie is voldaan. Uitgaven voor groot onderhoud dienen voor zover de exploitatie dit niet toelaat op de reserve groot onderhoud te worden afgeboekt.