Burdorf zich af wat de kosten zijn voor de externe beoordelingen.
Externe FinancieringBurdorf zich af wat de kosten zijn voor de externe beoordelingen. OpeningDe voorzitter opent de vergadering om 16 09. Het plan is gebaseerd op een taakverdeling en additionele financiering. Van Rooijen zegt toe de volgende Overlegvergadering op dit punt terug te komen. Tevens zal de bilaterale financiering worden voortgezet en voorzover mogelijk zal deze worden uitgebreid. De vierde fase is de 'start-up-fase', die de voorbereiding is voor het in productie nemen van het prototype. Het idee en persoonlijke motivatie om een onderneming op te richten wordt hier gevormd.

De uitbreiding van de goudwinning, aardoliewinning onshore en offshore, de bauxietwinning, de houtwinning en de verwerking van deze grondstoffen door buitenlandse particuliere investeringen. De groot-mijnbouw, waar buitenlandse mijn actief zijn, zal in dat komend jaar, ondanks enige stagnatie door de val van de goudprijs later in het weer volgens gemaakte plannen, kunnen voortgaan en groeien. Eveneens in dit kader, maar danwel sectoraal, past de instelling van de Sociaal Economische Raad, waarvan het voorbereidend werk in tripartit overleg heeft plaatsgevonden. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de gestelde schriftelijke vragen. Natuurbeheer en natuurbescherming zullen de implementatie van diverse reeds voorbereide projecten, ingegeven door projecten, ingegeven door verdieping van de inzichten terzake, een duurzame en moderne basis verkrijgen. Er zal in het komend jaar een speciale task force voor dit doel worden ingesteld. Zelfs in de minst ontwikkelde landen was de tendens dalend. Wat onze natuurlijke hulpbron aardolie betreft werden in het nu bijna afgelopen jaar twee mijlpalen bereikt.

De regering heeft een nationale productieregime aangekondigd, ter voorbereiding waarvan in het nieuwe jaar tot instelling van een Productieraad zal worden overgegaan. De eerste fase is de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer. Ondanks de grote van de goudprijs op de internationale markt, vooral vanwege de monetaire crisis in de toonaangevende Aziatische economieen, kunnen wij met onze ruime goudvoorkomens, hoopvol gestemd blijven. Vaststelling agendaDe agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wijziging van bancaire wetgeving welke ten dele in concept gereed is. Bij dit voorstel zijn nog geen argumenten tegen toegevoegd. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en een wegbeschrijving.

Een actieve samenwerking van de economische, politieke en wetenschappelijke actoren zal voor een krachtig en stimulerend start-up-beleid kunnen zorgen, waardoor de zon voor toekomstige start-ups weer gaat schijnen. Strop vraagt aan het College hoe de stand van zaken is met betrekking tot de Max Havelaar koffieautomaten. Minstens twee projecten te weten Geyersvlijt en Hanna's Lust zullen bouwrijp gemaakt worden, waardoor weer ruimte ontstaat om bouwkavels toe te wijzen aan de velen die hiervoor in aanmerking komen. Ook hierdoor zal dus een belangrijke bijdrage geleverd worden ter leniging van de woning-nood en dus ter vergroting van de bestaanszekerheid van ons volk. Van Eijndhoven pas later zal deelnemen aan deze vergadering, gezien een afspraak die zij had in Den Haag deze middag. Ten tweede is samenwerking tussen de beleidsmakers noodzakelijk. Lijst van ingekomen stukken en actiepuntenlijstEr zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de lijst van ingekomen stukken.