Daardoor groeit in de loop van de tijd het eigen vermogen.
Reserves Eigen VermogenBij een winstgevende produktie wordt een deel van de winst gereserveerd en aan de reserves toegevoegd. Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit xxx aandelen van xxx nominaal. De overige reserves bestaan uit de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ingehouden resultaten van de vennootschap. De wettelijke reserve is opgenomen voor het verschil van gestort en opgevraagd kapitaal van de vennootschap en het wettelijke minimum aandelenkapitaal. Gemeenten en provincies moeten bij de besteding van vrijgevallen reserves niet alleen kijken naar mogelijke bestedingsdoelen, maar ook naar de mogelijkheid de reserves terug te geven aan de burger. De statutaire reserve wordt aangehouden krachtens de statuten van de vennootschap en betreft xxx. De onverdeelde winst is de winst over het lopende boekjaar, waarvan de Algemene Vergadering van Aandeelhouder nog dient te besluiten welk deel wordt ingehouden en welk deel wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.