De Coordinatiewet Sociale Verzekering wordt ingetrokken.
Wet Financiering Sociale VerzekeringDit product heeft nog geen beoordelingen van gebruikers. Walvis en Wfsv kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het tweede en derde vervallen onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. In een aantal gevallen zal de regeling van het eerste en tweede lid niet toereikend zijn.