De Solvabiliteit is bedoeld voor mogelijke financiers.
Solvabiliteit Vreemd VermogenOp soortgelijke wijze kunnen we de omloopsnelheid en omlooptijd van bijvoorbeeld vaste activa en van voorraden berekenen. Dit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet. Tot de vaste activa behoren de immateriŽle en financiŽle activa. De nettowinst is de winst na interest en belasting. Nogal wat variaties van bovengenoemde kengetallen zijn in omloop. Investeringen die voor eigen rekening zijn gedaan, derhalve exclusief leasing.

Wees daarom voorzichtig bij de interpretatie van gegevens. Liquide middelen zijn activa in de vorm van chartaal of giraal geld of andere beleggin-gen die direct in geld kunnen worden omgezet. In plaatst van de brutowinst kunnen we natuurlijk ook de nettowinst als grondslag nemen. Het is bedoeld als leidraad, en eigenlijk niet om zo letterlijk mee naar een bank te stappen. Het openstaande bedrag dat aan crediteuren of schuldeisers, vaak leveranciers, verschuldigd is. De crediteurentermijn geeft een beeld van de termijn dat rekeningen van leveranciers openstaan. In 1969 zijn er ruim een half miljoen Amerikanen in Zuid-Vietnam. In de praktijk nemen we vaker een norm van bijvoorbeeld 2, omdat er sprake kan zijn van dubieuze debiteuren of incourante voorraden. De brutowinst is de winst voor interest en belasting.

Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen. Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen. Probeer te achterhalen welke formules zijn gebruikt en check of de inputgegevens wel correct zijn.

De activiteit van een onderneming zegt iets over de effectiviteit en de efficiŽntie waarmee de beschikbare middelen worden ingezet. Het is echter lastig om een norm weer te geven, omdat vaak een nadere analyse van de debiteurenlijst nodig is om excessen zichtbaar te maken. De crediteurentermijn wordt berekend door de waarde van de openstaande rekeningen crediteuren te relateren aan de omzet crediteuren gedeeld door omzet maal 365 dagen. Daardoor moet je ook niet al te veel waarde hechten aan deze getallen. We hebben het dan al snel over de begrippen omlooptijd en omloopsnelheid. De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. De current ratio moet dus minimaal de waarde 1 hebben om alle kortlopende schulden te kunnen aflossen.