De agioreserve is aan te merken als gestort kapitaal.
Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen een onderneming aandelen heeft uitgegeven aan aandeelhouders of kan uitgeven. De variabele prestatiebeloning bestaat uit een deel dat jaarlijks wordt toegekend en een deel dat over een periode van drie jaar long term incentive wordt vastgesteld. Het geplaatste aandelenkapitaal is het recht op kapitaal dat door de onderneming is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. Aan deze goedkeuring verbind ik de volgende voorwaarden. De agioreserve is aan te merken als gestort kapitaal.

De Raad van State kan zich met het voorstel van wet verenigen. Het maatschappelijk kapitaal is het in de statuten vermelde maximumbedrag waartegen aandelen mogen worden uitgegeven. Verzekeringskamer één van die methoden dwingend voorschrijft. Dit hoofdstuk bevat hiervoor een aantal bepalingen. In dit artikel is artikel 10 van de richtlijn verwerkt. In dit artikel is artikel 6 van de richtlijn verwerkt. In dit artikel is artikel 9 van de richtlijn verwerkt.

Aan commissarissen zijn geen opties op aandelen ERIKS-group nv toegekend. Tradcom nv is een vennootschap waarin een internet portal wordt beheerd. Bij tekstuele verschillen tussen de Engelstalige en de Nederlandstalige versie is de laatste leidend. De aandeelhouders hebben hiervoor aandelen ontvangen. In dit artikel is artikel 3 van de richtlijn verwerkt. In dit artikel is artikel 8 van de richtlijn verwerkt. De totale beloning en samenstelling daarvan zijn bepaald op basis van hetgeen in de markt voor soortgelijke posities wordt betaald. Dit jaarverslag is ook gepubliceerd in de Engelse taal.

In dit artikel is artikel 4 van de richtlijn verwerkt. In dit artikel is artikel 2 van de richtlijn verwerkt. Verzekeringskamer jegens de verzekeraar passende maatregelen. De jaarlijkse test op bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden op basis van discounted cashflow prognoses. Dit besluit is een herdruk van het besluit van 18 januari 1991, nr. De onderlinge omzet tussen de clusters is van geringe omvang. Unie die ten minste één verbonden verzekeraar heeft. Geen aanleiding of situatie heeft zich voorgedaan welke tot bijzondere waardevermindering leidt. Daartoe worden de Verzekeringskamer bevoegdheden verleend.