De brutowinst is de winst voor interest en belasting.
Interest Vreemd VermogenBovenstaande kengetallen zeggen iets over de marge op het geÔnvesteerde vermogen. De activiteit van een onderneming zegt iets over de effectiviteit en de efficiŽntie waarmee de beschikbare middelen worden ingezet. Op soortgelijke wijze kunnen we ook de rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen. De debiteurentermijn wordt berekend door de waarde van de vorderingen te relateren aan de omzet vorderingen gedeeld door omzet maal 365 dagen. Naast deze ratio's kan er in het kader van solvabiliteit ook worden gekeken naar cash flow ratio's en het interest dekkingskengetal. Tot de vaste activa behoren de immateriŽle en financiŽle activa. De nettowinst is de winst na interest en belasting. Niet het volledige vermogen hoeft te worden aangewend.

Hoe groter dit getal is, hoe hoger het aandeel eigen vermogen, hoe groter de buffer voor het opvangen van verliezen en dus hoe hoger de solvabiliteit van de onderneming is. In 1969 zijn er ruim een half miljoen Amerikanen in Zuid-Vietnam. De brutowinst is de winst voor interest en belasting. In de praktijk nemen we vaker een norm van bijvoorbeeld 2, omdat er sprake kan zijn van dubieuze debiteuren of incourante voorraden.

Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen. De current ratio moet dus minimaal de waarde 1 hebben om alle kortlopende schulden te kunnen aflossen. De crediteurentermijn geeft een beeld van de termijn dat rekeningen van leveranciers openstaan. De debiteurentermijn geeft een indicatie in aantal dagen van het betaalgedrag van klanten. Wees daarom voorzichtig bij de interpretatie van gegevens. Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen.

Probeer te achterhalen welke formules zijn gebruikt en check of de inputgegevens wel correct zijn. We hebben het dan al snel over de begrippen omlooptijd en omloopsnelheid. Nogal wat variaties van bovengenoemde kengetallen zijn in omloop. In plaatst van de brutowinst kunnen we natuurlijk ook de nettowinst als grondslag nemen. Dit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet. De tijd in dagen die verstrijkt vanaf het moment dat u een factuur verstuurt totdat u die factuur betaald krijgt, noemen we ook wel de debiteurenperiode of de omlooptijd debiteuren.