De koerswaarden worden beter zichtbaar in de grafiek aangegeven.
De koerswaarden worden beter zichtbaar in de grafiek aangegeven. In de grafiek worden dan ook slechts de trendlijnen van de hoogste en de laagste koersen in de laatste vijf historische boekjaren getekend. De secundaire roosterlijnen zijn weer zichtbaar gemaakt in alle gevallen wanneer er geen negatieve WpA-cijfers voorkomen. De opbrengst van de desinvesteringen bedroeg 104,2 miljoen. In die bestanden zijn de belangrijkste historische gegevens van een bedrijf opgeslagen. Enkele kleine mankementen die soms optraden bij het maken van aantekeningen zijn verholpen. Ook bij het ontbreken van gegevens worden de berekeningen goed uitgevoerd. Grote uitschieters worden automatisch in de berekening van de prognoses weggelaten. De horizontale en verticale schuifbalken zijn nu permanent aanwezig op de werkbladen. De methode om uitschieters in de winst per aandeel, de WpA, al of niet in de berekeningen te laten meedoen is vereenvoudigd en inzichtelijker gemaakt. De geautomatiseerde naamgeving van de SSG-bestanden is verbeterd.

In voorgaande versies werd het NAIC-kanaal berekend op basis van respectievelijk de hoogst voorkomende koerswaarde en de laagst voorkomende koerswaarde in de geprognosticeerde vijf jaren. De toelichtingen zijn aangepast, gewijzigd en aangevuld. Commercieel bestaat deze reserve niet eens, dus opname in de jaarrekening lijkt mij dan ook niet terecht. Het NAIC-kanaal wordt duidelijker weergegeven in de grafiek. Hetzelfde geldt voor de folder Aandelen en voor elk . In de Engelse versies van Excel werden in sommige gevallen de secundaire roosterlijnen niet goed weergegeven. In de SSG-bestandsnaam wordt nu de landcode van het aandeel aangegeven.