De laatste jaren is het aantrekken van vreemd vermogen in een kwaad.
Het vreemd vermogen van een bedrijf wordt opgebouwd uit de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft. Toch is dit om verschillende redenen meestal een te laag cijfer. De laatste jaren is het aantrekken van vreemd vermogen in een kwaad.

Arrangeren van vreemd vermogen Arrangeren van vreemd vermogen. Wil men meer aandelen uitgeven dan als maatschappelijk kapitaal in de statuten is opgenomen dan zal een statuten wijziging noodzakelijk zijn. Vreemd vermogen bestaat altijd uit geld dat is geleend cq geld dat moet. In de eerste plaats is het onzeker of de omzetting van voorraden en vorderingen in kasmiddelen zal kunnen plaatsvinden tegen de op de balans voorkomende bedragen.

Het is nauwkeuriger om te spreken van het }{\b in kapitaalgoederen ge\'efnvesteerde vermogen. Ook de vergelijking van een onderneming met andere ondernemingen binnen dezelfde bedrijfstak is uitermate zinvol. Van deze vlottende activa wordt verondersteld dat het daarin besloten vermogen op korte termijn en zonder verliezen in kasmiddelen kan worden omgezet. Zodra het bestaansrecht van een voorziening komt te vervallen moet deze weer ten gunste van het resultaat worden gebracht. Zij omvat de markt voor kort vreemd vermogen de geldmarkt en de markt voor. Hierboven hebben we gezien hoe we het nettowerkkapitaal berekenen en dat de grootte daarvan mede de liquiditeit van de onderneming bepaalt.