De rentabiliteit ziet op de winstgevendheid van uw onderneming.
De debiteurentermijn wordt berekend door de waarde van de vorderingen te relateren aan de omzet vorderingen gedeeld door omzet maal 365 dagen. Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen. Liquide middelen zijn activa in de vorm van chartaal of giraal geld of andere beleggin-gen die direct in geld kunnen worden omgezet.