De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het totale vermogen.
Norm SolvabiliteitDe solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Dit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet. Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen. Het geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om te voldoen aan de totale schulden. In de praktijk nemen we vaker een norm van bijvoorbeeld 2, omdat er sprake kan zijn van dubieuze debiteuren of incourante voorraden. De activiteit van een onderneming zegt iets over de effectiviteit en de efficiŰntie waarmee de beschikbare middelen worden ingezet. Het is echter lastig om een norm weer te geven, omdat vaak een nadere analyse van de debiteurenlijst nodig is om excessen zichtbaar te maken. Hoe groter dit getal is, hoe hoger het aandeel eigen vermogen, hoe groter de buffer voor het opvangen van verliezen en dus hoe hoger de solvabiliteit van de onderneming is. Niet het volledige vermogen hoeft te worden aangewend. Het financieel beleid moet leiden tot een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Naast deze ratio's kan er in het kader van solvabiliteit ook worden gekeken naar cash flow ratio's en het interest dekkingskengetal.

Het bestuur kan een maximum stellen aan de algemene reserve. Balansposten worden daarbij gekoppeld aan activiteiten. Wees daarom voorzichtig bij de interpretatie van gegevens. Nogal wat variaties van bovengenoemde kengetallen zijn in omloop. De current ratio moet dus minimaal de waarde 1 hebben om alle kortlopende schulden te kunnen aflossen. Het kengetal liquiditeit current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden.

Het surplus van de renteopbrengsten wordt jaarlijks toegevoegd aan de algemene reserve. Op soortgelijke wijze kunnen we de omloopsnelheid en omlooptijd van bijvoorbeeld vaste activa en van voorraden berekenen. Overschotten op de begroting mogen op schoolniveau worden meegenomen naar het volgende boekjaar. Ondernemers zijn vaak ook ge´nteresseerd in de omloopsnelheid van de totale activa. Op soortgelijke wijze kunnen we ook de rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen. In plaatst van de brutowinst kunnen we natuurlijk ook de nettowinst als grondslag nemen. De brutowinst is de winst voor interest en belasting. Begrotingen moeten sluitend zijn en iedereen heeft zich aan de begroting te houden. Bovenstaande kengetallen zeggen iets over de marge op het ge´nvesteerde vermogen.