De solvabiliteit is het vermogen om op lange termijn aan de financiŽle verplichtingen te voldoen.
De solvabiliteit is het vermogen om op lange termijn aan de financiŽle verplichtingen te voldoen. De vraag is hier of de oplossing in redelijke verhouding staat met het op te lossen probleem. Bij de vaststelling van de rentabiliteit wordt het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen. De jaarstukken worden beoordeeld op de combinatie van de volgende kengetallen, waarbij de aangegeven randvoorwaarden dus niet op zich zelf staan, maar in combinatie met de rest geÔnterpreteerd moeten worden. Bovendien kunt u aan de hand van uw financiŽle cijfers proberen uw bedrijf weer op orde te krijgen als blijkt dat het met uw bedrijf de verkeerde kant op dreigt te gaan. Het drukt uit hoeveel u als ondernemer met uw bedrijf verdient in relatie tot het door u geÔnvesteerde vermogen.

Als ook dit geen oplossing biedt, wordt overgegaan naar het niveau van het bedrijf. In de volgende paragrafen wordt de werkmethodiek nader gedetailleerd. Uiteraard streeft u ernaar om het rendement op uw eigen vermogen zo hoog mogelijk te laten uitkomen.

Rendement over het eigen vermogenDit is een variant op het rendement van het totale vermogen. Ook de omstandigheid dat er met de voort te zetten zelfstandige vestiging meerdere arbeidsplaatsen in het geding zijn, kan in twijfelgevallen tot positieve beslissing leiden. De current ratio moet groter dan 1 zijn omdat de onderneming in staat moet zijn haar vlottende schulden op korte termijn te kunnen betalen. Bij werkvoorzieningen spreekt men ook wel van voorzieningen die inherent zijn aan de uitoefening van beroep of bedrijf. Lees hier het interview met Jan Noordam, directeur van twee scholen in 's Gravenzande. Indien al deze punten, onder de aangegeven randvoorwaarden, daarentegen negatief beoordeeld worden, is er uit bedrijfseconomisch oogpunt aanleiding om de activiteiten te beŽindigen.

Aan de hand van de bottleneckanalyse wordt vastgesteld op welke aspecten knelpunten liggen in het functioneren van de zelfstandige. Loop eens door uw meest recente balans en ga de volgende aandachtspunten na. De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Deze ratio geeft weer hoe de kwaliteit =betalingsgedrag van de debiteuren is. Probeer een heldere beschouwing te schrijven met de belangrijkste financiŽle boodschap. Vraag is hier of de oplossing al of niet algemeen gebruikelijk is. Bedenk echter wel dat u de gegevens op uw balans kunt gebruiken als nuttige stuurinformatie. Bij een voorziening die in de vorm van een periodieke vergoeding betaalbaar gesteld wordt, dient er op termijn ook een redelijke verhouding tussen het inkomen en de jaarlijkse vergoeding te bestaan.