De werkkapitaal-ratio is een kengetal voor de liquiditeit.
Liquiditeit RatioIs het percentage dubieuze debiteuren erg laag, dan zal bijvoorbeeld een financier met een wat lagere current ratio genoegen nemen dan wanneer het percentage dubieuze debiteuren hoog is. Het is echter lastig om een norm weer te geven, omdat vaak een nadere analyse van de debiteurenlijst nodig is om excessen zichtbaar te maken. De current ratio moet dus minimaal de waarde 1 hebben om alle kortlopende schulden te kunnen aflossen. De brutowinst is de winst voor interest en belasting. Naast deze ratio's kan er in het kader van solvabiliteit ook worden gekeken naar cash flow ratio's en het interest dekkingskengetal. Wees daarom voorzichtig bij de interpretatie van gegevens. De statische liquiditeit geeft aan of een onderneming haar korte termijn verplichtingen kan voldoen met behulp van de vlottende activa. Is die hoog, dan zal men aan een lage current ratio minder zwaar tillen.

We hebben het dan al snel over de begrippen omlooptijd en omloopsnelheid. De in de jaarrekening opgenomen financiŽle informatie is getrouw weergegeven. Ook voor minder omvangrijke ondernemingen zijn er vele manieren om makkelijk geld te verdienen door te werken aan het werkkapitaal. De nettowinst is de winst na interest en belasting. In dat geval vormt het verschil tussen de liquide activa en passiva de netto liquide middelen. Balansposten worden daarbij gekoppeld aan activiteiten. De stand van deze voorziening is derhalve gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen.