Dit leidt ertoe dat de vermindering wordt beperkt tot 100.
Bij ministeriŽle regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het verlenen van verminderingen ter voorkoming van dubbele belasting in situaties waarin dit artikel van toepassing is. Alle aandeelhouders hebben stemrecht conform het aantal aandelen dat zij bezitten, ongeacht het soort aandeel. Bij een vermindering ingevolge dit lid, wordt niet meer teruggekomen op de elementen van de aanslag, net zo als bij een carry-back van een verlies. Mocht bij dit voorbeeld in de toekomst via carry-back een verlies worden verrekend met de winst van dit jaar dan is verliesverrekening mogelijk tot een bedrag van 1300. Dit leidt ertoe dat de vermindering wordt beperkt tot 100.

Om dit te bereiken zal Bull gebruik maken van haar unieke positie in de gehele waardeketen van servers tot besturingssystemen tot services. Het gegarandeerde rendement van de gemeentelijke investering ten opzichte van de oude situatie wordt beter, immers de rente wordt altijd betaald. Het uit te keren dividend, dat nu aanmerkelijk lager zal worden, is altijd afhankelijk van de in enig jaar gemaakte winst. In de visie is eveneens geconstateerd dat hiervoor groei van de organisatie in ieder geval zeer gewenst, zo niet noodzakelijk is. Het Belgische Ministerie van Justitie sloot een zevenjarig contract met Bull voor het upgraden van de IT-apparatuur. Aan de hand van de volgende voorbeelden wordt de herziening volgens dit lid verduidelijkt. In deze leden zijn regelingen opgenomen die qua doel en strekking overeenkomen met artikel 15ac, tweede lid, respectievelijk artikel 8, vierde lid, van de Wet. Hierbij geldt de restrictie dat de toetreding voor de overige aandeelhouders een toegevoegde waarde moet hebben.

Het volledige Voorlopige rapport is aan dit persbericht toegevoegd. Aanslag wordt herzien naar een belastbaar bedrag van 1000. In dit overleg zijn nog een aantal opmerkingen gemaakt, die nog tot aanpassing van de stukken hebben geleid. Als een gemeente een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaat wordt zij direct of op termijn B-aandeelhouder, afhankelijk van het feit of men de te betalen goodwill direct of gespreid voldoet. Deze operatie is bedoeld om zoveel mogelijk de belangen van de Oceanes obligatiehouders veilig te stellen en zal resulteren in een toename van de liquide middelen. Op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2007 zal het voorstel worden opgenomen de 30. Aanslag wordt herzien naar een belastbaar bedrag van 300.