Dit startkapitaal wordt ook wel durfkapitaal genoemd.
Geldlening DurfkapitaalAmerikaanse term voor durfkapitaal, vermogen dat wordt verschaft aan jonge, veelbelovende maar enigszins riskante bedrijven. De tijd dat duurzaam beleggen nog geassocieerd werd met geitenwollen sokken ligt al ver achter ons. Dit startkapitaal wordt ook wel durfkapitaal genoemd. Beleggen in verschillende beleggingsfondsen is toegankelijk voor zowel de kleine als de grote belegger. Onder een geregistreerde, achtergestelde geldlening als bedoeld in artikel 5. Een obligatie is een schuldbrief die normaliter recht geeft op een vaste rente en op de terugbetaling van de hoofdsom. Dan kan immers de tijdspanne tussen het moment van overname en het moment waarop de geldlening moet zijn verstrekt, te kort blijken. Een rechte lijn die een aantal markante punten in een grafiek met elkaar verbind. Schriftelijke aankondiging en bijschrijving van een product of ondernemening.

Aandeel dat minder in koers is gestegen of meer gedaald dan een index. Artikel 13a Belastbare winst uit onderneming; verkorting driejaarstermijn bij doorschuiving naar ondernemers of werknemers1. Kinderbijslagwet overeenkomende buitenlandse regeling. Een enkelvoudige optietransactie, waarbij men als belegger één of meerdere call-opties schrijft. Een beleggingsfonds dat alleen belegt in obligaties. Verhouding tussen het dividendrendement dividend gedeeld door beurskoers op aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt.

Een aandeel dat het beter doet dan een index heet outperformer. Voorwaarde is dat de schenking hoogstens eenmaal in de drie jaar plaatsvindt. Certificaten die omgewisseld kunnen worden naar aandelen. Ingeval aan de in het eerste lid gestelde voorwaarden niet gedurende het gehele kalenderjaar is voldaan, wordt dat lid naar tijdsgelang toegepast. Geldschieter betaalt direct de uitstaande schuld aan schuldeiser. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dagtekening van dit besluit.