Dit wordt onderverdeeld in kortlopend en langlopend vreemd vermogen.
Het nadeel is dat je altijd met vaste rentekosten zit. Let op! De FOREXhandel kan tot aanzienlijke verliezen leiden en is zeker niet voor iedereen geschikt. Het openstaande bedrag dat aan crediteuren of schuldeisers, vaak leveranciers, verschuldigd is. Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen. De crediteurentermijn geeft een beeld van de termijn dat rekeningen van leveranciers openstaan. Goed moneymanagement is van levensbelang voor zowel beroepsspelers als beleggers en traders. Bij voorkeur met producten met een totaal andere insteek. Tot de vaste activa behoren de immateriŽle en financiŽle activa. Investeringen die voor eigen rekening zijn gedaan, derhalve exclusief leasing.

De liquide middelen blijven buiten beschouwing {Financiering en Interne Verslaggeving}. Liquide middelen zijn activa in de vorm van chartaal of giraal geld of andere beleggin-gen die direct in geld kunnen worden omgezet. Dit is vooral van belang als het bedrijf een snelle groei doormaakt. Alle activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden en vorderingen.

Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. De debiteurentermijn geeft een indicatie in aantal dagen van het betaalgedrag van klanten. Mocht u menen rechten te hebben op teksten of afbeeldingen laat dit dan weten dan worden ze direct verwijderd. De crediteurentermijn wordt berekend door de waarde van de openstaande rekeningen crediteuren te relateren aan de omzet crediteuren gedeeld door omzet maal 365 dagen. Onderdeel van het bedrijfsproces waarin de marketing en het verkopen van de producten centraal staan verkoop staat dan naast productie.

Alle activa met een looptijd korter dan een productiecyclus, zoals voorraden en vorderingen. Beroepsspelers hebben daarom meestal een flinke hoeveelheid technieken in hun geestelijk bagage, maar veel beleggers weten er nauwelijks iets van, opmerkelijk genoeg. De debiteurentermijn wordt berekend door de waarde van de vorderingen te relateren aan de omzet vorderingen gedeeld door omzet maal 365 dagen.