Eigen vermogen gedeeld door vreemd vermogen of eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen.
Tijdelijke overschotten die omgezet zijn in vermogenstitels, maar op een zodanige wijze dat zij weer op korte termijn snel en met gering vermogensverlies in liquide middelen kunnen worden omgezet. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden worden herbelegd. Een onderneming moet belasting betalen in het land vanwaar het management het bedrijf bestuurt. Probleem bij model E van betekenis 2 is dat een stroomgrootheid en een voorraadgrootheid bij elkaar worden opgeteld en toegerekend aan een periode.

Financieel verschil tussen het bedrag dat in de begroting staat en het bedrag dat in werkelijkheid tot stand is gekomen. Nederlandse benaming voor Angelsaksische term Business Studies. Begrote kosten geven enerzijds een verwachting aan, maar tegelijk zijn ze een norm die niet overschreden mag worden. Ook hier staat een specifieke betekenis van de term lasten tegenover.