Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren.
Kom op 20 maart naar Be your Business, exclusief voor leden. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. Alle zelfstandige ondernemers moeten belasting betalen over hun winst. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling.

Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. Voor de prijsbewuste starter loont het soms om het zelf bij te houden. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Voor veel startende ondernemers is de financiële kant van hun onderneming min of meer een ‘black box’. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Zet op papier, hoeveel je leent, tegen welke rente en wanneer en hoe je terugbetaald.