Er zijn veel manieren om uw bedrijf te financieren.
Onderneming En FinancieringUw geldgever kan alleen van de fiscale voordelen profiteren als vaststaat dat het gaat om een lening aan een startende ondernemer. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Vaak moet al snel een beroep gedaan worden op de deskundigheid van anderen.

De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Het zegt iets over het risico dat je bereid bent te nemen en over het vertrouwen dat je hebt in het slagen van je bedrijf. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald.

De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. De inbreng van eigen middelen is ook belangrijk bij het krijgen van leningen. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.

In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. Vraag de Belastingdienst om een 'beschikking startende ondernemer'. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven.

Uitzenden en detacheren is zorgen voor tijdelijke oplossingen van personele flexibiliteit. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object.