Er zullen dus nog laatste onderhandelingen plaatsvinden.
Onder Voorbehoud FinancieringEr zullen dus nog laatste onderhandelingen plaatsvinden. Chisha, ik vind het jammer dat je je hebt laten intimmideren maar ik kan me het goed voorstellen. Er zijn meerdere manieren van financiering mogelijk. Bij blokkering van het doorlopend krediet als bepaald in artikel 3. Indien de aanvaarding ook op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Marik daaraan niet gebonden.

Lotx, ik wens je heel veel succes en laat je er niet onder krijgen. Oh ja, en probeer de volgende keer assertiever te zijn. Marik kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wat ik weet is dat, wanneer je getrouwd bent, beide die overeenkomst getekend moet hebben om rechtsgeldig te zijn. Teken nooit zonder een of twee dagen bedenktijd, ook niet wanneer ze zeggen dat je het terug kan draaien. De koper is dan gehouden te vergoeden het positief contractsbelang of de werkelijk gemaakte kosten. Indien koper niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan dan heeft de koper niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen. Een officiŽle overeenkomst wordt aan de Kamer van Koophandel ter ondertekening voorgelegd en pas als dat gebeurt is kunnen ze er iets mee.

Indien koper niet aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan dan heeft de koper niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen. Reclames terzake van gebrekkige levering of montage dienen binnen vier weken nadat deze door koper zijn ontdekt, of redelijkerwijs door hem hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk per aangetekend schrijven aan Marik worden medegedeeld. Als een bedrijf na een telefoon afspraak bij je langs komt valt dit niet onder de Colportagewet, maar vaak verliezen zij een rechtzaak op andere punten. Marik heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaars-kosten. Voorgenomen aandelenemissie van circa 35 miljoen ter versterking . De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Marik , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Onder vrij op naam vallen nooit de makelaarskosten. Niettemin heeft Marik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Indien de koper de overeenkomst binnen 8 dagen na ondertekening wenst te ontbinden dient hij dit schriftelijk per aangetekend schrijven aan Marik mede te delen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering, op een door Marik aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen. Na de overname zal u niet in 1 keer het gehele bedrag betalen.