Gemeentewet en artikel 151 Provinciewet zie ook paragraaf 1.
Gemeentewet en artikel 151 Provinciewet zie ook paragraaf 1. Bij de beantwoording wordt zoveel mogelijk de indeling van het voorlopig verslag gevolgd. In het wetsvoorstel is dit bedrag opgehoogd naar 661. Ceteco genomen worden ter verbetering van het toezicht. In de Wet filo bedroeg het minimumbedrag voor de kasgeldlimiet 500. Deze structuur past bij de staatsrechtelijke verhoudingen. Het verheugt ons dat de leden van de CDA-fractie met interesse en instemming en de leden van de fractie van Groen Links met instemming hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel. De leden van de fractie van Groen Links vroegen of het gesprek met de Vereniging voor Volkskrediet over afbakening van de taken van de Gemeentelijke Kredietbanken reeds heeft plaatsgevonden en zo ja, wat de uitkomst hiervan was.

Deze onderwerpen hebben een bredere en meer algemene reikwijdte. De ruimte die uit hoofde van fido wordt geboden denk aan garantieprodukten en obligaties wordt voldoende geacht om een behoorlijk rendement op beleggingen te kunnen maken, gegeven het publieke karakter van de overtollige middelen. Tussen het eerste en tweede lid van artikel 2 kan het volgende onderscheid worden gemaakt. FinanciŽn stuurt hebben alleen betrekking op het EMU-saldo.