Heffing over de grond die in erfpacht wordt uitgegeven.
Erfpacht Fiscaal AftrekbaarDoorgeeffaciliteit De mogelijkheid om de condities o. De periodieke termijn waarin u de premie, rente en eventueel aflossing betaalt. Het aantal jaren waarvoor wordt afgekocht en het afkooppercentage in het jaar van uitgifte, worden ten behoeve van de berekening van de afkoop verwerkt tot één werkbaar verhoudingsgetal, de afkoopfactor. De koopsom is de prijs die u met de verkopende partij overeenkomt. Degene die de lening ontvangt en het onderpand de hypotheek verstrekt; ofwel uzelf. VraagprijsEen uitnodiging tot het doen van een bod. Aan het begin van de looptijd is het aflossingsdeel laag en het voor de belasting aftrekbare rentedeel hoog.

Kosten die een geldgever periodiek bijvoorbeeld maandelijks in rekening brengt voor het ter beschikking stellen van een som geld. Waar ruwweg recreatie voorzien is, waar agrarisch gebied, industrie e. Na het salderen van de diverse bedragen verkrijgt men de totaal benodigde financiering. Bouwtekening die dient als richtlijn en voorschrift voor de bouwer, behorend bij het bestek. Op basis van deze overwaarde kan een hypotheek worden verhoogd of kan een tweede hypotheek worden afgesloten. Een tijdelijke lening bij aankoop van een nieuwe woning zolang de oude woning nog niet is verkocht. Bijvoorbeeld uw huis, inclusief deuren, dakpannen, etc.

Stichtingskosten zijn alle gemaakte kosten, inclusief meerwerk, voor de aankoop van een nieuwbouwwoning. Het staat u te allen tijde vrij eigen geld te gebruiken voor de aanschaf van een woning. AkteEen akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. De kosten die de notaris berekent voor het opstellen van de hypotheekakte. Een bepaling in het voorlopig koopcontract die het mogelijk maakt de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het eigenwoningforfait en de hypotheekrente vallen in Box 1. Recht van overpad Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van ander te gaan.

Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk. Hierin wordt het transport beschreven van het huis van verkopende op kopende partij. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. De periode waarin u een vooraf vastgesteld rentepercentage betaalt. Bij een premiedepot haalt de geldverstrekker de premie echter elke maand uit een depot. AfsluitprovisieHet bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek. LeveringsakteEen notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen. Aflossingsschema waarbij u maandelijks evenveel aflost.

Het bedrag is vastgesteld op basis van een minimaal te verwachten rendement en kan zijn meegeleend in de hypotheek. De WOZ-beschikking is een verklaring van de gemeente waarin is vastgesteld tegen welke waarde de woning is getaxeerd. Erfdienstbaarheid Zakelijk recht op de grond van iemand anders. Nominale renteDe jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling. Een hypotheekrente die constant blijft zolang de marktrente zich binnen een bandbreedte blijft. De rentevaste periode is doorgaans korter dan de looptijd van de hypotheek. Een maatstaf hiervoor is de ontwikkeling van de index van de consumptieprijzen. Waarde die een huis opbrengt bij vrijwillige verkoop.