Het een ander niet te verwarren met het vereist eigen vermogen.
Een paar maanden later is een fleurige berm het resultaat. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden. De beantwoording aan deze principes veroorzaakt de voornaamste stijging van de nettoboekwaarde van de materi\'eble vaste activa volgens de IFRS-standaarden. If you don't, please let us know by submitting your feedback here. Winstdelingspercentages op winstdelende producten zijn consistent met de economische aannames. Op 16 april aanstaande wordt de nota tijdens een inspraakavond op het gemeentehuis besproken met belanghebbenden en belangstellenden. Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht.

De nota van uitgangspunten voor de herinrichting van het Godelindekwartier is uitgewerkt. De impact van wijzigingen in economische aannames gedurende de verslagperiode. De gebruikte discontovoet is gebaseerd op de marktrentevoet en houdt rekening met een risicofactor. Op donderdag 12 april wordt in opdracht van de gemeente Bussum op een speciale en nieuwe manier een kruidenvegetatie ingezaaid rond het zwembad aan de Struikheiweg. Wijzigingen in operationele aannames worden gemaakt als aangenomen wordt dat de verwachte toekomstige niveaus van aannames met betrekking tot kosten, sterfte of andere aannames permanent zullen wijzigen. Standards en de daarbij behorende interpretaties gezamenlijk IFRS.