Het eventuele verlies wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen.
Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het beoogde rendement op dat vermogen. Men spreekt van kapitalisatie wanneer interesten of dividenden niet worden uitgekeerd, maar toegevoegd aan het kapitaal. De eigenschap van effectenkoersen om binnen korte tijd gevoelig te stijgen of te dalen. Voor elk beleidsgebied is een lid van het senior management belast met het toezicht op de naleving binnen Delta Lloyd Groep. Een passief valutabeleid houdt in dat valutaposities in andere dan de eigen valuta worden afgedekt. Woonfonds Hypotheken en de direct writer Centraal Beheer Achmea voor. Geldmiddelen waarover de eigenaar op korte termijn vrij kan beschikken. Deze kosten worden betaald uit het fondsvermogen en komen indirect ten laste van de beleggers in het fonds.

Beslissingen van polishouders kunnen dus gevolgen hebben voor toekomstige kasstromen uit deze portefeuilles. Ook de toezichthouder kan van deze uitgangspunten gemotiveerd afwijken. Amsterdam Exchanges, beurs van Amsterdam voordat deze opging in Euronext. Kosten die periodiek door een beleggingsfonds worden betaald aan de beheerder van het fonds. Beleggen met bewust hoog risico om, meestal op korte termijn, hoge winsten te kunnen behalen. Levensverzekeringscontracten kunnen door de polishouder vrijwillig worden afgekocht.

Fusie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Doorgaans zal een rentedaling het meest ongunstig zijn. Gebruikt bij opties waarvan uitoefening geen geldelijk voordeel op zou leveren. Alle hier genoemde gemiddelden zijn rekenkundige gemiddelden. Aan- of verkoopopdracht waarbij de opdrachtgever de minimale verkoopkoers of maximale aankoopkoers opgeeft waartegen hij of zij wil handelen. Dit leidt gewoonlijk tot buitengewone lasten of baten. Een fonds met een actief valutabeleid maakt gebruik van schommelingen in vreemde valuta om extra rendement te behalen. Minimaal eenmaal per jaar dient de onderneming een gewone of statutaire algemene vergadering van haar aandeelhouders te organiseren op de in de statuten bepaalde plaats, dag en tijdstip, en de jaarrekening ter goedkeuring voorleggen. Het saldo van deze beide effecten geeft het renterisico weer.