Het lerend vermogen van de overheid lijkt soms echter beperkt.
Zie ook het rapport over deze sessie via deze link. Na de discussie in groepen zijn de resultaten daarvan gepresenteerd. Overheidsbeleid zou niet elk begrotingsjaar of elke kabinetsperiode opnieuw bij nul moeten beginnen. Scholen moeten aangeven wat ze wel en wat ze niet aan kunnen en wat ze presteren met welk geld. Het is niet altijd transparant waaraan zij hun budget besteden.

De rijksoverheid investeert veel geld in onderwijs, om de kwaliteit ervan te bevorderen en het aantal uitvallers te verkleinen. Geef ook een rapportcijfer aan het personeelsbeleid van verschillende bedrijven. Richard Barrett, Naar bedrijfsvoering met een ziel. Al met al is de verantwoording die de minister aan het parlement aflegt over het gevoerde beleid en de bestede middelen naar ons oordeel voor verbetering vatbaar.