Het startersfonds voor eigen woningbezit wordt afgeschaft.
Voor afval wordt betaald naar hoeveelheid diftar. Het belastingtarief in de eerste schijf wordt met 0,75 procent-punt verlaagd. De algemene heffingskorting wordt met 75 euro verhoogd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering. De algemene heffingskorting wordt met 80 euro verlaagd. Dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door huurtoeslag. In bovenstaande AWI-oplossing gaan we uit van het simpele feit dat het om netto euro's gaat om van te leven en dat al die euro's gelijk zijn. StudiefinancieringIn de wet op de studiefinanciering zijn een aantal regelingen opgenomen voor studenten met een handicap.

Veel gemeenten beschikken over een Huursubsidie Informatiepunt. Dat betekent dus een vermindering van de vraag aan de onderkant van de woning markt en dus ook minder huursubsidie. Dit is het idee van Bram Snoek dat de vakbonden moeten eisen, niet alleen voor nu op de korte termijn, maar ook als toekomstvisie tot behoud van de sociale zekerheid op de lange termijn. Ouders hebben op deze manier keuzevrijheid en zeggenschap over de schoolkeuze en het onderwijs van hun kind. De algemene heffingskorting wordt met 100 euro verlaagd. Uw kind stelt daar samen met een begeleider een trajectplan op.

Er wordt een jaarlijks oplopende belastingheffing van 0,6 procent-punt ingevoerd over het aanvullend pensioen vanaf 15. De kosten voor formele kinderopvang worden beperkt fiscaal aftrekbaar. Met bijzondere kosten wordt bedoeld dat u deze kosten in normale omstandigheden niet zou maken. Met deze kieswijzer proberen wij aan te geven wat de partijen voor de singles betekenen. Centrum voor Werk en Inkomen of bij de Gemeentelijke Sociale Dienst bij u in de buurt. Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen. De halvering van de erfenisbelasting is voorlopig? geschrapt. De reeds ontvangen prestatiebeurs wordt dan omgezet in een gift. De Sociale Verzekerings Bank SVB in Utrecht is belast met de administratieve uitvoering van alle PGB's in Nederland.

De zorgtoeslag wordt afgeschaft, behalve voor de laagste inkomensgroepen. De tegemoetkoming in de buitengewone ziektekosten wordt beperkt. De kinderbijslag wordt verhoogd, en de kindertoeslag wordt verhoogd met 144. Er wordt een vijfde belastingschijf ingevoerd vanaf 100. De aanvullende combinatiekorting wordt met 400 euro verhoogd. Er worden verlofregelingen voor scholing, zorg en ouderschap ingevoerd. Het wettelijk minimumloon gaat met 200 euro omhoog. De ervaring leert dat hier heel veel tijd overheen kan gaan. De arbeidskorting voor lage inkomensgroepen wordt verhoogd.