Het toevoegen van geld aan de voorzieningen wordt dotatie genoemd.
Voorziening Eigen VermogenTot het kort vreemd vermogen behoren de schulden die een looptijd kennen van min-der dan een jaar. Onderdeel van het bedrijfsproces waarin de marketing en het verkopen van de producten centraal staan verkoop staat dan naast productie. Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen. Vaste Activa; dit zijn de gebruiksmiddelen die langer dan een jaar meegaan, zoals gebouwen, inventaris meubels, computers e. Daarnaast zijn er in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten BBV enkele vormen van voorziening genoemd die niet met risico afdekking te maken hebben, maar een ander doel dienen. Vorderingen; dit zijn de geldbedragen die de instelling nog te goed heeft de zogenaamde debiteuren, bijvoorbeeld collegegeld, subsidies e. Investeringen die voor eigen rekening zijn gedaan, derhalve exclusief leasing. Schulden behoren tot het lang vreemd vermogen indien de verplichtingen een looptijd hebben van meer dan een jaar. De crediteurentermijn geeft een beeld van de termijn dat rekeningen van leveranciers openstaan. Tot de vaste activa behoren de immateriŽle en financiŽle activa.

Het Financieel Toetsingskader FTK voor pensioenfondsen is gebaseerd op het principe dat de gestelde vermogenseisen moeten aansluiten bij de risicoís. Alle activa met een looptijd korter dan een productiecyclus, zoals voorraden en vorderingen. Vreemd vermogen; dit is geld van derden die het bedrag of geleend hebben aan de instelling of nog geld krijgen van de instelling. De crediteurentermijn wordt berekend door de waarde van de openstaande rekeningen crediteuren te relateren aan de omzet crediteuren gedeeld door omzet maal 365 dagen. Het gebruiken van de voorziening voor de daadwerkelijk aanschaf waarvoor gespaard is wordt onttrekking genoemd. Het plan moet haalbaar en concreet zijn en met onmiddellijke ingang kunnen worden uitgevoerd. Kort vreemd vermogen dat voor een deel ontstaat door afspraken met banken en andere financiers en voor een deel voortvloeit uit het primaire proces, zoals crediteuren die krediet verstrekken doordat ze uitstel van betaling geven. Het toevoegen van geld aan de voorzieningen wordt dotatie genoemd. Alle activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden en vorderingen. De liquide middelen blijven buiten beschouwing {Financiering en Interne Verslaggeving}.

Dit is een van tevoren vast gestelde activiteit die uitgevoerd moet gaan worden. Wel gelden daarop nu nog enkele uitzonderingen waarin de hogere omslagrente wordt vergoed. Deze ratio drukt uit in hoeverre de organisatie in staat is om zijn schulden te betalen.