Het toont de omvang van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment.




Vervolgens zal het kabinet de sociale partners consulteren over de gevolgen van dat advies. De bovenstaande rekenkundige gemiddelden zijn uitgangspunten. Ook vermijden wij het liefst juridische, ingewikkelde problemen. Ook de toezichthouder kan van deze uitgangspunten gemotiveerd afwijken. Hij of zij steekt financieel de nek uit door zijn spaargeld risico te laten lopen. Het rentetarief dat banken onderling berekenen voor kortlopende leningen en depositoís. Het rekenkundig gemiddelde van de jaarlijkse uitkeringen en de slotuitkering.

Koopsom van het vastgoed inclusief alle gemaakte kosten. Dus anonieme brieven nemen wij zeker niet in behandeling. Voor deze reserves bestaat dus geen verplichting op grond van wet of statuten om deze aan te houden. Doorgaans zal een rentedaling het meest ongunstig zijn. Kosten die gemaakt worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e.

In de amvb zullen ook de relevante parameters voor dit model worden geŽxpliciteerd. Alle hier genoemde gemiddelden zijn rekenkundige gemiddelden. Het saldo van deze beide effecten geeft het renterisico weer.