Historische en geprognosticeerde rentabiliteit en cashflows.
Historische en geprognosticeerde rentabiliteit en cashflows. Lees hier het interview met Jan Noordam, directeur van twee scholen in 's Gravenzande. De solvabiliteit is het vermogen om op lange termijn aan de financiŽle verplichtingen te voldoen. De bank zal de ondernemer dan ook vragen om deze informatie aan te leveren. Bij de vaststelling van de rentabiliteit wordt het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen. Rendement over het eigen vermogenDit is een variant op het rendement van het totale vermogen. Er zijn vuistregels genoeg, die een relatie leggen tussen de waarde van uw bedrijf en de hoogte van de winst. Ook de omstandigheid dat er met de voort te zetten zelfstandige vestiging meerdere arbeidsplaatsen in het geding zijn, kan in twijfelgevallen tot positieve beslissing leiden. Een hogere winst zal een potentiŽle koper zeker positiever stemmen.

Als ook dit geen oplossing biedt, wordt overgegaan naar het niveau van het bedrijf. Aan de hand van de bottleneckanalyse wordt vastgesteld op welke aspecten knelpunten liggen in het functioneren van de zelfstandige. Loop eens door uw meest recente balans en ga de volgende aandachtspunten na. Bij werkvoorzieningen spreekt men ook wel van voorzieningen die inherent zijn aan de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien al deze punten, onder de aangegeven randvoorwaarden, daarentegen negatief beoordeeld worden, is er uit bedrijfseconomisch oogpunt aanleiding om de activiteiten te beŽindigen. De jaarstukken worden beoordeeld op de combinatie van de volgende kengetallen, waarbij de aangegeven randvoorwaarden dus niet op zich zelf staan, maar in combinatie met de rest geÔnterpreteerd moeten worden.

In de volgende paragrafen wordt de werkmethodiek nader gedetailleerd. Vraag is hier of de oplossing al of niet algemeen gebruikelijk is. Uiteraard streeft u ernaar om het rendement op uw eigen vermogen zo hoog mogelijk te laten uitkomen. Bovendien kunt u aan de hand van uw financiŽle cijfers proberen uw bedrijf weer op orde te krijgen als blijkt dat het met uw bedrijf de verkeerde kant op dreigt te gaan. De current ratio moet groter dan 1 zijn omdat de onderneming in staat moet zijn haar vlottende schulden op korte termijn te kunnen betalen.