Hoe u de belangrijkste kengetallen berekent en wat ze u vertellen.
Kengetallen SolvabiliteitIn de praktijk nemen we vaker een norm van bijvoorbeeld 2, omdat er sprake kan zijn van dubieuze debiteuren of incourante voorraden. Onze groepsbalans vertoont bij de activa het volgende beeld. Geeft aan welk deel van de bezittingen met eigen vermogen gefinancierd is. Er is dan namelijk een overschot aan lang vermogen waarmee de vlottende activa kunnen worden gefinancierd. De current ratio moet dus minimaal de waarde 1 hebben om alle kortlopende schulden te kunnen aflossen.

Het bedrag dat het bedrijf ter beschikking heeft voor de financiering van vlottende activa. Alle modules zijn gemaakt op en voor het MS-Windows platform en sluiten naadloos aan op MS. Lees hier het interview met Jan Noordam, directeur van twee scholen in 's Gravenzande. Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen. De brutowinst is de winst voor interest en belasting. Geeft de marge aan die op de netto omzet behaald wordt. Deze ratio geeft weer hoe de kwaliteit =betalingsgedrag van de debiteuren is. Natuurlijk wil ik meer vertellen over onze cijfers.

Geeft aan hoeveel maal het eigen vermogen wordt omgezet. De verhouding tussen het geÔnvesteerd eigen vermogen en het totale resultaat. Volgens de gouden balansregel moet deze verhouding kleiner dan ťťn zijn. De rentabiliteit over het totale vermogen wordt berekend door het bruto of nettoresultaat vůůr belastingen en de financiŽle kosten te delen door het totaal der activa, zoals dat op de balans staat. In plaatst van de brutowinst kunnen we natuurlijk ook de nettowinst als grondslag nemen. Osram Nederland levert een zeer breed pakket lichtbronnen. Netto resultaat boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar.

Het vermogen van een bedrijf om op korte termijn aan haar financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen waarbij de voorraden buiten beschouwing gelaten worden, omdat in de waarde van de voorraden doorgaans onzekerheid schuilt. Kies in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Opslaan. De tijd in dagen die verstrijkt vanaf het moment dat u een factuur verstuurt totdat u die factuur betaald krijgt, noemen we ook wel de debiteurenperiode of de omlooptijd debiteuren. De nettowinst is de winst na interest en belasting. Wees daarom voorzichtig bij de interpretatie van gegevens.