Ik kon geen kengetallen vinden dus heb ik ze er zelf maar op gezet.
Kengetal SolvabiliteitHoe lager dit percentage des te hoger is de liquiditeit. Kies in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Opslaan. Leningen en kredieten met een looptijd die korter is dan ťťn jaar. Dit percentage moet binnen de 150 en 200 procent liggen. De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. De activiteit van een onderneming zegt iets over de effectiviteit en de efficiŽntie waarmee de beschikbare middelen worden ingezet.

Probeer te achterhalen welke formules zijn gebruikt en check of de inputgegevens wel correct zijn. De verhouding tussen het geÔnvesteerd eigen vermogen en het totale resultaat. De rentabiliteit over het totale vermogen wordt berekend door het bruto of nettoresultaat vůůr belastingen en de financiŽle kosten te delen door het totaal der activa, zoals dat op de balans staat. Het vermogen van een bedrijf om op korte termijn aan haar financiŽle verplichtingen te voldoen. Het is echter lastig om een norm weer te geven, omdat vaak een nadere analyse van de debiteurenlijst nodig is om excessen zichtbaar te maken.

Het vermogen van een bedrijf om op korte termijn aan haar financiŽle verplichtingen te kunnen voldoen waarbij de voorraden buiten beschouwing gelaten worden, omdat in de waarde van de voorraden doorgaans onzekerheid schuilt. Geeft aan hoeveel maal het totale vermogen omgezet wordt. Geeft aan hoeveel maal het eigen vermogen wordt omgezet. Er is dan namelijk een overschot aan lang vermogen waarmee de vlottende activa kunnen worden gefinancierd. Dan is er namelijk een overschot aan lang vermogen. De nettowinst is de winst na interest en belasting. Op soortgelijke wijze kunnen we ook de rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen. Management" heeft hier duidelijke vruchten afgeworpen. Het bedrag dat het bedrijf ter beschikking heeft voor de financiering van vlottende activa.

Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen. Een starter moet eigen vermogen inbrengen om een lening te kunnen afsluiten. Netto resultaat boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar. Dit percentage moet minimaal 50 procent of meer zijn. We zeggen dan ook wel, de boerderij is ruimschoots liquide. Het werkkapitaal wordt vaak als indicator gebruikt voor de liquiditeit. In de praktijk nemen we vaker een norm van bijvoorbeeld 2, omdat er sprake kan zijn van dubieuze debiteuren of incourante voorraden. In plaatst van de brutowinst kunnen we natuurlijk ook de nettowinst als grondslag nemen. Wees daarom voorzichtig bij de interpretatie van gegevens.

Met deze cijfers hebben wij onze uitdagende doelen meer dan bereikt. De verhouding tussen het bedrijfsresultaat van een onderneming en het verme verplichtingen te voldoen. Het rendement van een aandeel is de verhouding tussen het uitgekeerde dividend en de beurskoers van het aandeel. Dames en heren, ik kom aan de afsluiting van mijn korte presentatie. De brutowinst is de winst voor interest en belasting. Als het bedrijf minder inkoopt op rekening dan daalt de krediettermijn van crediteuren. Osram Nederland levert een zeer breed pakket lichtbronnen. Dit getal geef aan of ondernemingen in staat zijn hun korte schulden af te lossen. Indien ondernemingen met het vreemd vermogen meer verdient dan het haar kost dan is er sprake van het hefboomeffect.