In bredere zin worden vlot realiseerbare voorraden meegeteld.
In de economie en de bedrijfskunde verwijst de term liquide middelen naar de activa in de vorm van chartaal geld of giraal geld of andere beleggingen die op ontzettend korte termijn in geld kunnen worden omgezet. Het kan gebeuren dat er ook liquide passiva zijn bijvoorbeeld negatieve saldi op een zichtrekening buiten het kader van een kaskrediet. De ijzeren voorraad en eventuele strategische voorraden zijn niet liquide.

Doorgaans gaat het om kasgelden, tegoeden op zichtrekeningen of op gewone depositoboekjes. In bredere zin worden vlot realiseerbare voorraden meegeteld.

In dat geval vormt het verschil tussen de liquide activa en passiva de netto liquide middelen.