In ernstige gevallen vermeldt de balans een negatief eigen vermogen.
De onverdeelde winst is de winst over het lopende boekjaar, waarvan de Algemene Vergadering van Aandeelhouder nog dient te besluiten welk deel wordt ingehouden en welk deel wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Mutaties als gevolg van waardering financiŽle instrumenten -1. Het bedrijf levert niet genoeg op, er wordt gewerkt met een te lage winst, waardoor de reserves slechts marginaal zijn. Mutaties liquide middelen en kortlopende schulden -10. Bedrijfsresultaat Groep inclusief deelnemingen en J. De wettelijke reserve is opgenomen voor het verschil van gestort en opgevraagd kapitaal van de vennootschap en het wettelijke minimum aandelenkapitaal. Afrika was een toename van het aantal assistenties te zien. Havensleepdiensten en gerelateerde maritieme diensten.

Divisies zullen zich naar verwachting consolideren in het tweede halfjaar. Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit xxx aandelen van xxx nominaal. De Koers einde boekjaar is doorgaans de koers op de laatste beursdag van december, behalve bij een gebroken boekjaar. De statutaire reserve wordt aangehouden krachtens de statuten van de vennootschap en betreft xxx.