Jongeren zijn niet altijd in een van deze hokjes te plaatsen.
Financiering Van Het JeugdzorgaanbodArtikel 10 bepaalt tevens dat de van de egalisatiereserve genoten rente aan de egalisatiereserve wordt toegevoegd en dat de egalisatiereserve uitsluitend wordt besteed voor een van de doeleinden waarvoor de uitkeringen zijn verstrekt. Jongeren zijn niet altijd in een van deze hokjes te plaatsen. Plan van aanpak om te komen tot stroomlijning waar mogelijk en wenselijk. Helderheid over de ambities en de grenzen van deze ambities van scholen m.