Koopsom van het vastgoed inclusief alle gemaakte kosten.
Kosten Eigen VermogenMet andere woorden; nieuws dat wezenlijk effect kan hebben op de waardepapieren van de onderneming. De term synergie-voordelen is dus alleen zinvol bij betekenis 1. Toevoeging dotatie aan de statutaire reserve wordt meestal in de voorgestelde winstverdeling opgenomen. Een dergelijke vergelijking is in zijn algemeenheid moeilijk te maken. Winst vůůr belastingen plus betaalde rente en koersresultaten gedeeld door betaalde rente en koersresultaten.

De contante waarde van de verwachte uitkeerbare netto kasstromen uit nieuwe productie in een bepaalde periode. Een huurder zal waarschijnlijk te maken krijgen met huurverhogingen. Reserve die voortvloeit uit richtlijnen over de winstverdeling die in de statuten zijn opgenomen. Alle activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden en vorderingen. Winst vůůr belastingen als percentage van de omzet. Cashflow uit bedrijfsvoering en cashflow uit investeringen, exclusief overname en afstoting van bedrijven. Hiervoor worden ook de termen index of indexering gebruikt. Bij de productie kan rekening gehouden worden met de specifieke wensen van een klant. Bedrijfswinst plus afschrijving op materiŽle vaste activa, afschrijving op immateriŽle vaste active en aflossingen.

De huurder is door zijn huurcontract meestal gehouden het pand bij het verlaten op te leveren in de staat waarin hij het betrok. Kernkapitaal van een bank uitgedrukt als percentage van het risicogewogen balanstotaal. Onderdeel van het bedrijfsproces waarin de marketing en het verkopen van de producten centraal staan verkoop staat dan naast productie. Meest voorkomende gasvormige stof in de atmosfeer die bijdraagt aan het broeikaseffect. Een persoon of een groep personen die betrokken is of betrokken kan raken bij de activiteiten van een organisatie. Van de totale lasten bij een koopwoning is een aanzienlijk deel de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. Opbrengsten vůůr afschrijvingen op materiŽle vaste activa, afschrijvingen op immateriŽle vaste activa en aflossingen als percentage van de omzet. De gemiddelde prijs van het aandeel gedeeld door de omzet per aandeel. Maar bij een verbouwing weet u niet waar u moet beginnen.

De levenscyclus omvat alle productiefasen, het gebruik en het uiteindelijke inleveren bij het afval. Productie op bestelling, meestal per stuk, maar het kan ook in grote aantallen. De liquide middelen blijven buiten beschouwing {Financiering en Interne Verslaggeving}. Dividend gedeeld door de gemiddelde prijs van de genoteerde aandelen. Alle activa met een looptijd korter dan een productiecyclus, zoals voorraden en vorderingen. Op dit moment zijn er geen items in deze categorie. Duidelijk vermeld moet worden of de aanvraag betrekking heeft op het lopende collegejaar of op het volgende kalenderjaar. Let erop dat de realisatie dezelfde opbouw heeft als de begroting van de subsidie-aanvraag.