Laat het thuis op u inwerken en bel +31 (0)40 848 63 63 om de voortgang te bespreken.
De inleg wordt van het bruto-inkomen ingehouden en als netto bedrag ingelegd. Daardoor wordt het bruto-inkomen verlaagd! De consequenties van deze verlagen zijn nog niet allemaal in kaart gebracht. De werknemer die een deel van zijn inkomen inlegt in de levensloopregeling bouwt net zoveel pensioen op als voorheen. Amendement van Rouvoet, Bussemaker, Vendrik, de Wit 29 760, nr. Als je om welke reden dan ook het saldo uit de levensloopregeling aanspreekt, mag je tegelijkertijd inleggen. Pensioengrondslag tijdens deeltijd verlofperiode staffeling! is nog voorwerp van studie.

Laat het thuis op u inwerken en bel +31 040 848 63 63 om de voortgang te bespreken. Er is bewust voor gekozen de levensloopregeling niet voor zelfstandigen open te stellen. Mensen kunnen in omstandigheden komen de inleg te onderbreken of te stoppen. De werkgever is niet verplicht een collectieve regeling te treffen. Financiering gedeeltelijk onbetaald verlof, omzetting pensioen of uitkering ineens. Andere vormen van verlof mag de werkgever weigeren, zoals bijvoorbeeld verlof voorafgaand aan pensioen. Dat betekent dat, zodra het rendement van een bepaald jaar bekend is en het maximum daarmee overschreden wordt, deelnemers geen inleg meer kunnen doen.

Als de werkgever wel een collectieve regeling aanbiedt, is de werknemer niet verplicht met die collectieve regeling mee te doen en kan hij de inleg onderbrengen bij een bank naar keuze. Daarnaast is nog een beperkte extra deelname verondersteld van 2. Het gaat dan om het salaris direct voorafgaand aan de demotie, maar alleen als je binnen 10 jaar met pensioen gaat. De werkgever hoeft dus geen collectief contract af te sluiten, maar kan dat wel. Het rekenmodel gaat uit van een verkoop tegen 15 keer de huur teneinde op dezelfde verkoopopbrengst als de initiatiefnemer te komen. De vakbonden zijn echter van mening dat uitstappen echter wel op elk moment moet blijven kunnen. Neemt iemand een andere baan aan tegen een lager salaris en hij gaat niet binnen 10 jaar met pensioen, dan geldt het nieuwe salaris.