Leasing is een vorm van korte tot middellange ( 1-5 jaar) financiering van bedrijfsgoederen.
Financiering Onroerend GoedHet is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Kies dan niet voor zomaar een financiering! Kies voor de juiste financiering in Uw situatie. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Een zwak punt in de ABC-transactie is de positie van de laatste schakel C.

In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. In de praktijk is hierop naar het lijkt een ingenieuze oplossing gevonden. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. In de praktijk blijken op de ABC-transactie allerlei varianten mogelijk te zijn. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit.

Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden.

De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Een derde deel van het geld wordt direct gestort op rekening van deze Ltd. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet.