Liquiditeitsratio in enge zin of beperkte liquiditeit.
Berekening LiquiditeitDe afname van solvabiliteit 2 is iets kleiner omdat hierin de toename van de voorzieningen zijn meegenomen in de berekening van deze ratio. Typisch is†een Quick Ratio van 1 1 of hoger goed, en geeft aan dat een bedrijf†geen voorraden†hoeft te verkopen om de rekeningen te betalen. Het kan interessant zijn het bedrag van de liquiditeiten te vergelijken met de omzet. Deze ratio geeft aan of de activa in omloop voldoende zijn om de schulden op korte termijn te betalen. Dit bedrijf kan een goede Quick Ratio laten zien, maar het kan niet als een goede liquiditeit hebbend†worden beschouwd.

Liquiditeitsratio in enge zin of beperkte liquiditeit. Neem het voorbeeld van een bedrijf zonder op dit moment verschuldigde rekeningen, maar wel veel rekeningen die morgen verschuldigd zijn. Bij een eerste benadering laat een negatieve netto positie van de algemene liquiditeitsratio vermoeden dat de situatie weinig comfortabel is, wat ook effectief het geval kan zijn. Voor een put, spreekt men van het verschil tussen de uitoefenprijs van de onderliggende waarde en de beurskoers ervan. Een hoge liquiditeitsratio in ruime zin is niet noodzakelijk gunstig, want het kan betekenen dat de onderneming te veel investeert in activa in omloop of dat ze verhoudingsgewijs te veel langlopende schulden heeft. Rubriek met financiŽle advies artikelen en stappenplannen met betrekking tot IFRS, Basel II, risico inventarisatie en het beinvloeden van het rentepercentage op uw zakelijk doorlopend krediet van uw onderneming. Maar een negatieve netto stand kan een teken van expansie zijn. De kortlopende schulden gaan altijd de vorderingen op de klanten vooraf, vooral wanneer de realisatiecyclus lang is. Theta stelt dus wiskundig het verlies aan tijdwaarde van de warrant voor.

De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Voor een call is deze gelijk aan de som van de uitoefenprijs en de warrantpremie. Een negatieve coŽfficiŽnt is een gevaarlijke situatie aangezien de activa op korte termijn niet voldoende zijn om de kortlopende schulden terug te betalen. Voor een put is het de uitoefenprijs min de warrantpremie. Wanneer de uitoefenperiode afgelopen is, is de warrant niets meer waard. Algemeen wordt aangenomen dat een coŽfficiŽnt van 0,5 goed is. Een klant moet het bedrag van de factuur binnen een gegeven termijn betalen. Iets†om te onthouden wanneer wij de Quick Ratio gebruiken, is dat dit model de timing van zowel ontvangen contant geld als betaald contant geld negeert. Kies in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Opslaan.

Voor de formule van de Quick Ratio, zie de afbeelding aan de rechterkant. Deze ratio geeft weer hoe de kwaliteit =betalingsgedrag van de debiteuren is. Er zijn twee belangrijke ratio's die de rentabiliteit weergeven. De afname van deze ratio wordt voornamelijk veroorzaakt doordat enerzijds het verliessaldo ten laste is gebracht van het eigen vermogen en anderzijds hogere voorzieningen zijn getroffen en het vreemd vermogen is toegenomen. Het kan een officiŽle slotkoers zijn, een officiŽle fixing of een gemiddelde van meerdere koersen van de onderliggende waarde op dezelfde dag. De vlottende activa minus de kortlopende schulden zijn verhoudingsgewijs meer gestegen dan de baten. Deze waarden kunnen aandelen, deviezen, goederen of renteproducten zoals obligaties, enz. De rentabiliteit over het totale vermogen wordt berekend door het bruto of nettoresultaat vůůr belastingen en de financiŽle kosten te delen door het totaal der activa, zoals dat op de balans staat. Voor de Current Ratio formule, zie de afbeelding aan de rechterkant.