Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar.
Rente Eigen VermogenEen geldbedrag dat tegen een vooraf overeengekomen rente en termijn bij een bank wordt aangehouden. Een handelstransactie is een overeenkomst op grond waarvan goederen of diensten tegen vergoeding worden geleverd en waarbij natuurlijke personen die een onderneming drijven of een beroep uitoefenen en rechtspersonen partij zijn. Rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend. Bevoegdheid om in het rechtsverkeer als rechtspersoon op te treden.

Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Waarborg voor verhaal als een debiteur zijn verplichtingen niet nakomt. Daardoor ontstaat een dempende werking op de beweeglijkheid van de omslagrente. Vorm waarin een krediet ter beschikking wordt gesteld. Valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waarin de eigenaar van de vreemde valuta ingezetene is.

Verschuldigde som geld uit hoofde van bijvoorbeeld een lening, waarbij de lopende of vervallen rente buiten beschouwing wordt gelaten. Het bedrijf levert niet genoeg op, er wordt gewerkt met een te lage winst, waardoor de reserves slechts marginaal zijn. De rente waartegen de Europese Centrale Bank korte leningen 1-weeks verstrekt aan banken in het Eurogebied. De persoon ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt.