Nederlands witlof wordt binnenkort gepromoot op de Engelse markt.
Eigen Vermogen EngelsTijdelijke overschotten die omgezet zijn in vermogenstitels, maar op een zodanige wijze dat zij weer op korte termijn snel en met gering vermogensverlies in liquide middelen kunnen worden omgezet. Financieel verschil tussen het bedrag dat in de begroting staat en het bedrag dat in werkelijkheid tot stand is gekomen. Nederlands witlof wordt binnenkort gepromoot op de Engelse markt. Probleem bij model E van betekenis 2 is dat een stroomgrootheid en een voorraadgrootheid bij elkaar worden opgeteld en toegerekend aan een periode. Voor deze reserves bestaat dus geen verplichting op grond van wet of statuten om deze aan te houden.

Nederlandse benaming voor Angelsaksische term Business Studies. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden worden herbelegd. Een onderneming moet belasting betalen in het land vanwaar het management het bedrijf bestuurt. Certificaten van aandelen Triodos Bank vormen al sinds onze oprichting in 1980 een solide belegging. Begrote kosten geven enerzijds een verwachting aan, maar tegelijk zijn ze een norm die niet overschreden mag worden. Ook hier staat een specifieke betekenis van de term lasten tegenover. De Sectorcommissie groenten en fruit van het Productschap Tuinbouw PT ging op 3 april akkoord met een toezegging van 67. Rendementen volgens de berekening van Tijd Beursmedia.

Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Er zijn in Nederland enkele organisaties actief die de oprichting voor rekening nemen en tevens tegen vergoeding een secretaris kunnen leveren.