Niet het volledige vermogen hoeft te worden aangewend.
Niet het volledige vermogen hoeft te worden aangewend. Balansposten worden daarbij gekoppeld aan activiteiten. De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin een onderneming in staat is in geval van liquidatie haar schulden terug te betalen. De debiteurentermijn geeft een indicatie in aantal dagen van het betaalgedrag van klanten. Bovenstaande kengetallen zeggen iets over de marge op het ge´nvesteerde vermogen. Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen. Naast deze ratio's kan er in het kader van solvabiliteit ook worden gekeken naar cash flow ratio's en het interest dekkingskengetal. Op soortgelijke wijze kunnen we ook de rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen. De debiteurentermijn wordt berekend door de waarde van de vorderingen te relateren aan de omzet vorderingen gedeeld door omzet maal 365 dagen. Meestal 1 keer per kwartaal of per maand als je groter bent reken je af met de belastingdienst.

Dat zou dus betekenen dat je de solvabiliteit alleen op 1 moment kan berekenen, bijvoorbeeld aan einde van een maand. Samen met de Liquiditeit en het werkkapitaal zijn dit de kengetallen van de balans. De Solvabiliteit is bedoeld voor mogelijke financiers.

Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. Vlak voor de publicatie van je balans kun je bijvoorbeeld nog wat schulden wegwerken ofzo, waardoor er een heel ander beeld onstaat. Ondernemers zijn vaak ook ge´nteresseerd in de omloopsnelheid van de totale activa. Pfff, ik was eigenlijk blij dat ik geen bedrijfseconomie meer hoefde te volgen op de HEAO. Deze ratio geeft weer hoe de kwaliteit =betalingsgedrag van de debiteuren is. Het probleem met die dingen is trouwens dat het pure momentopnames zijn. De tijd in dagen die verstrijkt vanaf het moment dat u een factuur verstuurt totdat u die factuur betaald krijgt, noemen we ook wel de debiteurenperiode of de omlooptijd debiteuren.