Nogal wat variaties van bovengenoemde kengetallen zijn in omloop.
Bovenstaande kengetallen zeggen iets over de marge op het ge´nvesteerde vermogen. Jij hebt waarschijnlijk geen lang vreemd vermogen maar ongetwijfeld kort vv. De Solvabiliteit is bedoeld voor mogelijke financiers. Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen. Dat zou dus betekenen dat je de solvabiliteit alleen op 1 moment kan berekenen, bijvoorbeeld aan einde van een maand. Meestal 1 keer per kwartaal of per maand als je groter bent reken je af met de belastingdienst. Naast deze ratio's kan er in het kader van solvabiliteit ook worden gekeken naar cash flow ratio's en het interest dekkingskengetal.

Hoe groter dit getal is, hoe hoger het aandeel eigen vermogen, hoe groter de buffer voor het opvangen van verliezen en dus hoe hoger de solvabiliteit van de onderneming is. In twee jaar steeg onze omzet met 22 procent, Dat is sneller dan de markt. Om solvabiliteit uit te rekenen wordt het vreemd vermogen uitgedrukt in procenten van het totale vermogen debt ratio. Probeer te achterhalen welke formules zijn gebruikt en check of de inputgegevens wel correct zijn. Samen met de Liquiditeit en het werkkapitaal zijn dit de kengetallen van de balans. Dit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet. Nogal wat variaties van bovengenoemde kengetallen zijn in omloop.

Kengetallen zijn cijfers die de verhouding tussen bepaalde zaken aangeven. De brutowinst is de winst voor interest en belasting. Alleen voorzieningen die bij liquidatie van een bedrijf niet hoeven worden uitbetaald, worden niet meegenomen bij de berekening van het vreemd vermogen in de solvabiliteits berekening dus. Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin een onderneming in staat is in geval van liquidatie haar schulden terug te betalen. Probeer een heldere beschouwing te schrijven met de belangrijkste financiŰle boodschap.