Onder een geregistreerde, achtergestelde geldlening als bedoeld in artikel 5.
In gevallen waarin de overname van een onderneming laat in het kalenderjaar plaatsvindt, kunnen hierdoor knelpunten ontstaan. Beoordeeling van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Aandelen waaraan voorrechten zijn verbonden, zoals winstdeling of de benoeming van bestuursleden. Dagen van verzorging van het kind door de belastingplichtige zijn de dagen waarop het kind bij de belastingplichtige verblijft, met inbegrip van de dagen waarop het kind wordt gehaald of gebracht. Zie voor de tekst van deze toelichting het volgende voorbeeld.

Beleggen; iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar niet iedereen weet wat het precies is. Koers die in de Officiële Prijscourant wordt opgenomen. Verder moet de nieuwe werkkamer voldoen aan een aantal Arbo-eisen. De mogelijkheid van navorderingen en naheffingen betekent een bedrijfsrisico. Getalsverhouding die het maken van vergelijkingen versimpelt. Laatste koers van een bepaald effect op een handelsdag.

Het eerste lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing indien de belastingplichtige recht heeft op een tegemoetkoming volgens een naar aard en strekking met de Algemene Kinderbijslagwet overeenkomende buitenlandse regeling. Emissiemarkt waar sprake is van aandelen of obligaties die voor het eerst worden uitgegeven. Bijkomend voordeel voor u is een fiscale aftrekpost. Onder buitenschoolse opvang wordt verstaan kinderopvang die zowel voor als na schooltijd en tijdens de schoolvakanties plaatsvindt. Het verschil in de uitoefenprijs van een optie en de prijs van het onderliggende effect. Sommige ondernemers met zwarte omzet verzinnen hun administratie. Onverwachts omhoog schieten van een stagnerende koers.

Omwisselen van vergelijkbare effecten om zo een hoger rendement te behalen. National Association of Securities Dealers Automated Quotations. De afhandeling van een transactie zowel de stukken als het geld. Bij de berekening van de voorlopige verliesverrekening wordt het vermoedelijke verlies voor 80 percent in aanmerking genomen. Belanghebbenden dienen tegenover de inspecteur aannemelijk te maken dat aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Voor de toepassing van de vorige leden is beslissend de toestand bij het begin van het kalenderkwartaal. Situatie waarin de aandelen van een overheidsbedrijf gedeeltelijk in handen van particulieren overgaan.

Uit de aangegeven omzet kan de fiscus uw privé-uitgaven afleiden. Voor de toepassing van het eerste lid geldt voor een dieet waarvoor meer dan één bedrag in aanmerking zou komen, alleen het hoogste van de voor het van toepassing zijnde ziektebeeld geldende bedragen. Opbrengst of inkomen van een investering of belegging als financiële uitkomst over een meestal bepaalde periode. Rente die voor een bepaalde afgesproken periode vast staat. Ingeval extra uitgaven voor een op medisch voorschrift gehouden dieet niet gedurende het gehele kalenderjaar worden gedaan, worden de in het eerste lid genoemde bedragen naar tijdsgelang in aanmerking genomen. Voor de toepassing van het eerste lid blijven kosten en lasten van het fonds die rechtstreeks worden doorbelast aan derden, buiten aanmerking. Een enkelvoudige optietransactie, waar men als belegger één of meerder put-opties schrijft. Probeer te voorkomen dat de fiscus zich vastbijt in zijn standpunten.