Op de terugbetaling van aandelenkapitaal wordt geen dividendbelasting ingehouden.
Terugbetaling AandelenkapitaalMet de wijziging in het twaalfde lid van artikel 25a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt een onjuiste verwijzing hersteld. Het forfaitaire percentage wordt niet tijdsevenredig herrekend. Nederlandse vermogensaftrek buiten aanmerking bleef. Deze wijziging betreft een redactionele aanpassing. Beide partijen hebben schriftelijk op de conclusie gereageerd. Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Zwitserland, gelet op de tekst van het eerste lid van deze bepaling. Het beleggings-risico is hierdoor een belangrijke factor geworden.

Het vorenstaande houdt in dat het gelijk aan belanghebbende is. Belgische SA, waarvoor haar dan weer grondstoffen werden geleverd. Tot slot wordt een serie wijzigingen voorgesteld waarmee foutieve verwijzingen en foutieve nummering worden hersteld of teksten terminologisch aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Deze wijziging betreft het herstellen van een foutieve verwijzing. Gezien het inkomen van Brian bij doorwerken zal deze 15. Hoeveel u daarvoor rekent is min of meer uw zaak en die van de koper. Het Hof overweegt met betrekking tot die vraag het volgende. Nederland naar M vertrokken en aldaar in 1956 te werk gesteld. De herziening geschiedt binnen de termijn die ook in het elfde lid is opgenomen voor het afdoen van bezwaarschriften.

Artikel I, onderdeel B, C, D, E, F, G en H artikel 2. Pieter dan wel minder liquide middelen tot zijn beschikking. Hierbij is echter geen rekening gehouden met inflatie. Buitengewone uitkering van 3 per aandeel door Euronext N. De start van deze projecten zal plaatsvinden rond maart 2007. In het vijfde lid wordt bepaald dat onder een woning mede wordt verstaan een duurzaam aan een plaats gebonden schip of woonwagen in de zin van artikel 1 van de Woningwet, alsmede de aanhorigheden van een woning, schip of woonwagen. Samenvattend wordt dan ook geconcludeerd dat het onderhavige wetsvoorstel geen effecten heeft voor de administratieve lastendruk. Veronderstel hierbij dat Brian ingaat op het aanbod van het modeconcern. In deze bijlage wordt het fiscale regime ten aanzien van de werkruimte weergegeven.