Op soortgelijke wijze kunnen we ook de rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen.
Eigen Vermogen BerekenenHierdoor kan een rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld voor zijn gedragingen. Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen. Bezittingen en vorderingen van een onderneming, zoals deze op de debetzijde van de balans voorkomen. De brutowinst is de winst voor interest en belasting. Een geldbedrag dat tegen een vooraf overeengekomen rente en termijn bij een bank wordt aangehouden.

Bevoegdheid om in het rechtsverkeer als rechtspersoon op te treden. Een handelstransactie is een overeenkomst op grond waarvan goederen of diensten tegen vergoeding worden geleverd en waarbij natuurlijke personen die een onderneming drijven of een beroep uitoefenen en rechtspersonen partij zijn. Dit is de beschikbare winst per aandeel voor gewone aandeelhouders. Naast deze ratio's kan er in het kader van solvabiliteit ook worden gekeken naar cash flow ratio's en het interest dekkingskengetal.

Deze regels worden door vrijwel alle internationaal opererende banken toegepast bij de behandeling van Letters of Credit. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De nettowinst is de winst na interest en belasting.

Besparingen uit het beschikbaar inkomen van particulieren, verenigingen en stichtingen die niet worden geconsumeerd. Op het moment dat een onderneming iets inkoopt worden kosten gemaakt, maar pas op het moment dat deze betaald worden wordt de uitgave gedaan. De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Nogal wat variaties van bovengenoemde kengetallen zijn in omloop. In geval van een maatschap hangt de wijze waarop de winst tussen de maten verdeeld wordt helemaal af van de gemaakte afspraken bij de oprichting van de maatschap. Speciale afdeling van de bank om slechtlopende kredieten te begeleiden. Ondernemers zijn vaak ook geÔnteresseerd in de omloopsnelheid van de totale activa. De spaartegoeden kunnen niet direct in het betalingsverkeer worden aangewend. De activiteit van een onderneming zegt iets over de effectiviteit en de efficiŽntie waarmee de beschikbare middelen worden ingezet. Prijsbepaling voor diensten die door een bank worden verleend.