Projecten die financiering toegekend worden moeten uiterlijk 1 november 2007 aanvangen.
Indien koper niet aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan dan heeft de koper niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen. Marik heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Heb je door bovenstaande aftrek niet alle intresten kunnen inbrengen, dan kan je soms een interessante bijkomende aftrek genieten als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De levering zal geschieden op het woonadres van de koper tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. Projecten die financiering toegekend worden moeten uiterlijk 1 november 2007 aanvangen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.

Je kan eveneens een deel van het terugbetaalde kapitaal aftrekken van je belastbaar inkomen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bekijk al ons nieuws of blader door ons archief voor meer interessante artikelen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen. Je startrente zal het laagst liggen bij herziening om het jaar, om de 3 jaar of om de 5 jaar. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Marik , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Is het voorstel theoretisch ingebed en interessant vanuit wetenschappelijk oogpunt? 2.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het is duidelijk dat hoe langer je lening loopt, hoe lager je maandelijkse aflossingen zullen zijn, maar ook hoe hoger het aan rente betaalde bedrag aan het einde van de rit. Indien koper niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden heeft voldaan dan heeft de koper niet het recht bovengenoemde voorbehoud in te roepen. Als de eigenaar vlug komt te overlijden kan je hiermee een goede zaak doen, in het andere geval kan deze formule heel wat duurder uitkomen dan een directe verkoop met een hypothecaire lening. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Marik en de verplichtingen van de koper jegens Marik onmiddellijk opeisbaar. Rapportage zal volgens het aangegeven rapport model geschieden. Sluit in ieder geval een schuld-saldo verzekering af zodat in geval van overlijden je familie niet hoeft verder af te betalen. Hetzelfde geldt voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant, Waals Brabant, Henegouwen, Luik, Namen, Luxemburg.

Indien de aanvaarding ook op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Marik daaraan niet gebonden. Beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde door de koper. De meeste zekerheid, maar ook de duurste rente heb je met een vast rentetarief. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij deze nadien door Marik expliciet schriftelijk zijn bevestigd. Er bestaan twee mogelijkheden om te lenen voor onroerend goed. De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen. Marik heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Marik zijn verbintenis had moeten nakomen. Voor een eerste woning is deze formule niet direct aan te bevelen, het is eerder geschikt als belegging van je spaargelden. Indien de koper de overeenkomst na het verstrijken van 8 dagen wenst te ontbinden dient hij dit eveneens schriftelijk per aangetekend schrijven aan Marik mede te delen.

Deze premie kan ook door huurders aangevraagd worden. Montage van de gekochte zaken vindt plaats door Marik enkel indien zulks expliciet is overeengekomen. In het verleden gaven de periodieke herzieningen van de rentevoet nogal eens aanleiding tot willekeur en trok je als consument meestal aan het kortste eind. Het rentetarief dat je kan bedingen hangt af van verschillende factoren. De koopovereenkomst wordt steeds gesloten onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Marik .

Procedure Het voorstel zal door twee externe senior vakexperts worden beoordeeld. Ten laatste heb je ook nog de mogelijkheid om met een variabele looptijd te lenen, d. Bij blokkering van het doorlopend krediet als bepaald in artikel 3. Niettemin heeft Marik het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Reclames terzake van gebrekkige levering of montage dienen binnen vier weken nadat deze door koper zijn ontdekt, of redelijkerwijs door hem hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk per aangetekend schrijven aan Marik worden medegedeeld. Een vervolgens aan de koper toegezonden orderbevestiging geldt dan ook als bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst en acceptatie door de directie. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de koper hieraan zijn medewerking verlenen.