Rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend.
Rente Eigen VermogenUitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Tegoeden die een onderneming heeft op haar bankrekening. Percentage dat banken bovenop de basisrente in rekening brengen bij kredietverlening.

Het rentetarief dat banken onderling berekenen voor kortlopende leningen en deposito’s. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Deze regels worden door vrijwel alle internationaal opererende banken toegepast bij de behandeling van Letters of Credit.

De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Risico dat de kredietnemer zijn schulden niet meer kan betalen. Bezittingen en vorderingen van een onderneming, zoals deze op de debetzijde van de balans voorkomen. Maximumbedrag waarover een kredietnemer mag beschikken. Speciale afdeling van de bank om slechtlopende kredieten te begeleiden. Totaal van de in een onderneming aanwezige activa of passiva. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Het aankopen van kapitaalgoederen met het oog op winstverwachtingen of maatschappelijk nut in de toekomst. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden.