Tot de vaste activa behoren de immateriŽle en financiŽle activa.
Vaste activa zijn de bezittingen met een lange levensduur; lang wil in dit geval zegen langer dan een jaar. Hierop is dan ook aangestuurd bij de vormgeving van de maatregel. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet.

Het bedrijf levert niet genoeg op, er wordt gewerkt met een te lage winst, waardoor de reserves slechts marginaal zijn. De liquide middelen blijven buiten beschouwing {Financiering en Interne Verslaggeving}.

Bij een winstgevende produktie wordt een deel van de winst gereserveerd en aan de reserves toegevoegd. Een voorziening is een opgebouwde reserve dat op enig moment in de toekomst kan worden aangewend voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen of oninbare vorderingen. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. Liquide middelen zijn activa in de vorm van chartaal of giraal geld of andere beleggin-gen die direct in geld kunnen worden omgezet.

Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. Geinstalleerd in 3 seconden, eenvoudig weer te verwijderen. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen. De debiteurentermijn geeft een indicatie in aantal dagen van het betaalgedrag van klanten.

Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. De crediteurentermijn wordt berekend door de waarde van de openstaande rekeningen crediteuren te relateren aan de omzet crediteuren gedeeld door omzet maal 365 dagen. Tot de vaste activa behoren de immateriŽle en financiŽle activa. Dit is vooral van belang als het bedrijf een snelle groei doormaakt.